Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerkingen van persoonsgegevens die ten behoeve van Shiatsu4life (S4L) worden verzameld en vastgelegd.

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden  – in voorkomende gevallen – in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Persoonsgegevens die Shiatsu4life verwerkt

S4L verwerkt uw persoonsgegevens omdat u cliënt bent bij S4L en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die S4L verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Datum van behandeling
 • Cliëntdossier (achtergrond- en behandelinformatie).

Hoe lang bewaart S4L uw persoonsgegevens

S4L bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en zolang de wet dat eist. De gegevens in het cliëntdossier blijven 15 jaar bewaard, zoals in de WGBO wordt vereist.

Heeft u zich aangemeld voor activiteiten, al dan niet via de website, dan bewaart S4L uw persoonsgegevens tot drie maanden nadat deze activiteit is afgelopen om u na afloop nog relevante informatie te kunnen sturen. Heeft u persoonsgegevens verstrekt in correspondentie, dan bewaart S4L deze niet langer dan voor welk doel u deze gegevens heeft verstrekt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie door mij of mijn boekhouder. S4L sluit een verwerkingsovereenkomst met derden af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die S4L gebruikt

Shiatsu4life gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die S4L gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak: ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. S4L maakt gebruik van Google Analytics om statistieken van bezoekers op de website bij te houden. Om uw privacy te beschermen worden IP-adressen niet opgeslagen en doorgestuurd. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door S4L. Hierbij in acht nemend dat verwijdering niet altijd mogelijk is in verband met de wetgeving (denk hierbij aan de bewaarplicht van de belastingdienst en WGBO). U heeft het recht tot gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@shiatsu4life.nl. Ik reageer zo snel mogelijk, maar zeker binnen twee weken, op uw verzoek. S4L wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

Opslag gegevens

S4L gebruikt Pages (Apple) om uw gegevens in op te slaan, beveiligingsprogramma TotalAV om uw gegevens te beschermen, Mail (Apple) voor het e-mailverkeer met u, WordPress om de website vorm te geven en Mijn Domein (SSL gecertificeerd) om te hosten.

Hoe S4L persoonsgegevens beveiligt

SV4L neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@shiatsu4life.nl.

Ingangsdatum

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 1 januari 2021 en is gepubliceerd op de website.