Algemene voorwaarden

Versie 4 januari 2021

 

Artikel 1 Algemeen

 

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

▪ Opdrachtnemer: Shiatsu4life, Molenweide 18, 2614 LK Delft;

 

▪ Cliënt: De contractuele wederpartij van Opdrachtnemer, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die een opdracht door Opdrachtnemer laat uitvoeren;

 

▪ Opdrachtgever: De contractuele wederpartij van Opdrachtnemer, niet zijnde een Cliënt.

 

▪ Opdracht: Het ten gunste van cliënt(en) en Opdrachtgever(s) leveren van (individuele) diensten in de vorm van shiatsubehandelingen door Opdrachtnemer.

 

1.2 Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

 

1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

 

1.4 Opdrachtnemer verleent onder geen enkele omstandigheden erotische diensten.

 

Artikel 2 Opdracht (Cliënt)

 

2.1 Aanvragen voor een opdracht kunnen zowel (telefonisch) mondeling als schriftelijk of per e-mail worden gedaan.

 

2.2 Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtnemer de aanvraag van Cliënt schriftelijk dan wel per e-mail bevestigt.

 

2.3 Cliënt dient bij zijn aanvraag te verklaren medisch in staat te zijn de shiatsubehandeling te ondergaan. Cliënt dient Opdrachtnemer bij de aanvraag te informeren over alle mogelijke medische condities en bezwaren. Ook veranderingen in de gezondheidstoestand tijdens het behandelingstraject dienen te worden vermeld. Opdrachtnemer kan bij twijfel hierover Cliënt vragen voor de shiatsubehandeling een arts te raadplegen en een medische verklaring te overleggen waaruit blijkt dat cliënt de shiatsubehandeling mag ondergaan. Opdrachtnemer kan het uitvoeren of voortzetten van een shiatsubehandeling weigeren indien naar haar inzicht voldoende medische informatie ontbreekt om vast te stellen of dit veilig kan gebeuren. Indien de weigering binnen 24 uur voor of tijdens de shiatsubehandeling gebeurt, is Cliënt de kosten voor de shiatsubehandeling volledig verschuldigd. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld bij schade door informatieverzuim over medische aandoeningen of ander belangrijk informatieverzuim (o.a. zwangerschap) door de cliënt.

 

2.4. Het lichaam en de kleding van Cliënt dient schoon te zijn om een shiatsubehandeling te kunnen ondergaan. Opdrachtnemer kan het uitvoeren van een shiatsubehandeling weigeren indien dit naar haar oordeel onvoldoende het geval is. Indien Opdrachtnemer op voorgaande grond weigert de shiatsubehandeling te verlenen, is Cliënt de kosten voor de shiatsubehandeling volledig verschuldigd.

 

2.5 De Opdrachtnemer is aangesloten bij het Register voor Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), derhalve geldt een vrijstelling van de BTW op de therapeutische shiatsubehandelingen.

 

2.6 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals belastingen) voordoen na het afsluiten der overeenkomst. In dit geval zal Cliënt hiervan altijd schriftelijk dan wel per e-mail op de hoogte worden gesteld.

 

2.7 Opdrachtnemer factureert de eerste shiatsubehandeling vrijwel direct. De behandelingen hierop volgend factureert Opdrachtnemer maandelijks achteraf. De facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

 

2.8 Indien de cliënt te laat op de afspraak komt, gaat dit van de eigen behandeltijd van de cliënt af.

 

2.9 Cliënt kan een afspraak voor een shiatsubehandeling tot 24 uur vooraf kosteloos annuleren of verzetten. Bij latere annulering dient Cliënt de volledige kosten te betalen.

 

Artikel 3 Opdracht (Opdrachtgever)

 

3.1 Een aanbieding voor een Opdracht wordt gedaan middels een schriftelijke offerte. Alle in de offerte genoemde aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

3.2 Een offerte wordt tot overeenkomst doordat Opdrachtgever de offerte van Opdrachtnemer schriftelijk dan wel per e-mail bevestigt.

 

3.3 Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij zich hierop baseren.

 

3.4 Indien een Opdracht één of meerdere shiatsubehandelingen aan een Cliënt of persoon bevat, zijn daarop de artikelen 2.3, 2.4 en 2.9 van toepassing.

 

3.5 Alle door Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

 

3.6 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de offerte. In dit geval zal Opdrachtgever hiervan altijd schriftelijk dan wel per e-mail op de hoogte worden gesteld.

 

3.6 De kosten voor de opdracht worden door Opdrachtnemer maandelijks achteraf gefactureerd. De facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

 

3.7 In geval van annulering van een opdracht door Opdrachtgever gelden de volgende restitutieregelingen:

 

▪ Annulering door de Opdrachtgever kan tot zes weken voor aanvang van Opdracht kosteloos geschieden.

 

▪ Bij annulering tussen twee en zes weken voor aanvang van de Opdracht is de Opdrachtgever verplicht 50% van de overeengekomen totaalprijs te vergoeden;

 

▪ Bij annulering tussen nul en twee weken voor aanvang van de Opdracht is de Opdrachtgever verplicht 100% van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd.

 

De volgende artikelen zijn van toepassing op alle met Opdrachtnemer te sluiten overeenkomsten/ opdrachten.

 

Artikel 5 Onuitvoerbaarheid van de opdracht door overmacht

 

5.1 Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.

 

5.2 Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.

 

5.3 Stakingen en werkonderbrekingen, ziekte van (medewerkers van) Opdrachtnemer, weersinvloeden, diefstal of op elke wijze verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.

 

5.4 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Cliënt/Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

 

Artikel 6 Wijziging van de opdracht

 

6.1 Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, zoals bijvoorbeeld aanpassing van de opdracht.

 

6.2 Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Cliënt/Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

6.2 Van meerwerk is ook sprake indien de door Cliënt/Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

 

6.3 Bij wijziging van de opdracht zullen aangepaste en nieuwe condities toegevoegd worden aan de oorspronkelijke opdracht en daarmee één geheel vormen.

 

Artikel 7 Beëindiging van de opdracht

 

7.1 Indien Cliënt/Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Cliënt/Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

 

7.2 Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

 

7.3 Opdrachtnemer is in het geval van een ontbinding of opschorting als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan Opdrachtgever.

 

Artikel 8 rente en incassokosten

 

8.1. Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 14 dagen na factuurdatum. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever vanaf dat moment van rechtswege in verzuim en treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ ingebrekestelling vereist is.

 

8.2 Rente bij transacties met Opdrachtgevers:

 

De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW).

 

Rente bij transacties met Cliënten:

 

De verschuldigde rente bij transacties met Cliënten is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW).

 

8.3 Buitengerechtelijke kosten bij transacties met Opdrachtgevers:

 

Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met eventuele rente op grond van artikel 8.2, met een minimum van € 50,00. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.

 

Buitengerechtelijke kosten bij transacties met Cliënten:

 

Wanneer betaling door een Cliënt niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden wordt de Cliënt aan Opdrachtnemer de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd overeenkomstig de op 1 juli 2012 in werking getreden wetgeving in verband met de normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. De vergoeding wordt door de Cliënt eerst verschuldigd nadat hij na het intreden van het verzuim (artikel 6:81 BW), onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling -waaronder vermelding van de hoogte van de vergoeding die in overeenstemming met het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd wordt- vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 

9.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Cliënt/Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn en beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de assuradeur van Opdrachtnemer wordt uitbetaald. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.

 

9.2a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, indirecte schade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

 

9.2b Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

 

9.2c Indien de assuradeur van Opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat opdrachtnemer op het moment van aansprakelijkstelling gemiddeld per maand aan Cliënt/

 

Opdrachtgever heeft gefactureerd. Een gedeelte van een maand wordt in dit verband als een volledige maand gerekend.

 

Artikel 10 Geschillen en Klachten

 

10.1 Overeenkomsten tussen Cliënt/Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden beheerst door het Nederlands recht.

 

10.2 Het indienen van een klacht geeft de Cliënt/Opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.

 

10.3 Indien door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen Cliënt/Opdrachtgever en Opdrachtnemer, dan zullen partijen trachten dit geschil in der minne te schikken.

 

10.4 Een geschil is aanwezig indien één der partijen zulks schriftelijk aan de wederpartij kenbaar maakt onder opgave van hetgeen naar het oordeel van die partij het onderwerp van geschil is.

 

10.5 Opdrachtnemer is aangesloten bij de Beroepsvereniging Shiatsu Vereniging Nederland (SVN) en derhalve is het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ), alsook de klachten- en geschillencommissie van Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) van toepassing. Klachten over de dienstverlening van Opdrachtnemer kunnen in eerste instantie gericht worden aan het secretariaat van de Beroepsvereniging.

 

10.5 Indien het geschil niet op minnelijke wijze of door middel van de procedure bij zowel de Beroepsvereniging als de SCAG wordt opgelost, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter.

 

10.6 Opdrachtnemer voldoet geheel aan de gestelde eisen ingevolge de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

 

Artikel 11 Privacystatement

 

Opdrachtnemer heeft ingevolge de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) alle benodigde technische en organisatorische maatregelen getroffen voor de beveiliging van persoonsgegevens en als dusdanig vastgelegd in het verwerkingsregister.